Algemene voorwaarden.

Duidelijk en transparant.

Artikel 1. Definities

De onderstaande met hoofdletter geschreven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

1.1. Numbr: het boekhoudkantoor Numbr B.V. gevestigd te Maastricht, ingeschreven in de Kamer van Koophandel met nummer 90692683 en in deze handelend onder de naam Numbr;

1.2. Medewerker: een natuurlijke persoon werkzaam bij of verbonden aan de Numbr, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst;

1.3. Opdracht/Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij Numbr zich jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde Werkzaamheden te verrichten. Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door het kantoor, niet door of vanwege een individuele Medewerker, ook als Opdrachtgever de Opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde Medewerker of bepaalde Medewerkers;

1.4. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan Numbr de Opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden;

1.5. Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Numbr ter beschikking gestelde informatie of gegevens; alle in het kader van de uitvoering van de Opdracht/Overeenkomst door Numbr vervaardigde of verzamelde gegevens; en alle overige informatie van enige relevantie voor de uitvoering of voltooiing van de Opdracht. Voornoemde informatie kan al dan niet zijn opgeslagen op (on)stoffelijke gegevensdragers en al dan niet zijn ondergebracht bij derden;

1.6. Werkzaamheden: alle door Numbr ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden en verrichtingen waartoe Opdracht is gegeven en die door Numbr zijn aanvaard, alsmede alle daaruit voor Numbr voortvloeiende werkzaamheden en verrichtingen.


Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, Opdrachten, rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Numbr zich verbindt/zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Numbr voortvloeiende Werkzaamheden.

2.2. Afwijkingen van en aanvullingen op de Opdracht en/of deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als ze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) Overeenkomst of (een nadere) opdrachtbevestiging.

2.3. Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden afwijkt van een voorwaarde in de opdrachtbevestiging dan geldt de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.

2.4. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.

2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Numbr hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.6. Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op welke wijze dan ook, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst, bij de dienstverlening aan Opdrachtgever door of vanwege Numbr zijn betrokken.


Artikel 3. Gegevens opdrachtgever

3.1. Opdrachtgever is gehouden om alle Bescheiden die Numbr naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende Opdracht in de gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig ter beschikking van Numbr te stellen. Numbr bepaalt wat moet worden verstaan onder tijdig, de gewenste vorm en de gewenste wijze.

3.2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte Bescheiden, ook als deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Opdracht niet anders voortvloeit.

3.3. Opdrachtgever vrijwaart Numbr voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige bescheiden.

3.4. Opdrachtgever is uitsluitend zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij/zij neemt of wil nemen naar aanleiding en/of basis van de uitvoering van de Opdracht door Numbr.

3.5. Voor rekening en risico van Opdrachtgever zijn de door Numbr gemaakte extra kosten en extra uren, alsmede de overige schade voor Numbr, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door de Opdrachtgever van voor de uitvoering van de Werkzaamheden noodzakelijke Bescheiden.

3.6. In geval van elektronische verzending van informatie – waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) belastingaangiften, jaarrekeningen, rapportages – van (en in opdracht van) Opdrachtgever door Numbr aan derden, wordt Opdrachtgever aangemerkt als de partij die de betreffende informatie ondertekent en verzendt.

3.7. Numbr heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het eerste lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.

3.8. Op eerste schriftelijk verzoek van Opdrachtgever zal Numbr de originele, door Opdrachtgever verstrekte, Bescheiden aan Opdrachtgever retourneren.

3.9. Opdrachtgever dient een wijziging van haar adres- en/of betalingsgegevens onverwijld elektronisch of schriftelijk aan Numbr door te geven.


Artikel 4. Aanbiedingen en prijsopgaven

4.1. Aanbiedingen of prijsopgaven op de website of in een offerte van Numbr zijn vrijblijvend en herroepbaar en dienen te worden beschouwd als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht.
4.2. Eventueel na de plaatsing en acceptatie van een opdracht gedane toezeggingen en/of gemaakte of gewijzigde afspraken ten aanzien van de uitvoering van de opdracht, zijn alleen bindend indien deze elektronisch of schriftelijk tussen Partijen zijn vastgelegd en ondertekend.


Artikel 5. Opdracht

5.1. De Opdracht komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende offerte dan wel de daaraan aangehechte opdracht tot dienstverlening of opdrachtovereenkomst (hierna gezamenlijk: de Opdrachtovereenkomst), waarin de Opdracht is vastgelegd, door Numbr retour is ontvangen.

5.2. De inhoud van de Opdracht wordt medebepaald door marketingmateriaal, e- mailverkeer en de offertes van Numbr.

5.3. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Tenzij dat door Numbr uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard, mogen anderen dan Opdrachtgever niet op het resultaat van de voor Opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen.

5.4. Opdrachtgever verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke elektronische communicatiemiddelen;


Artikel 6. Uitvoering opdracht

6.1. Numbr voert de Opdracht uit naar beste kunnen en met in achtneming van de toepasselijke wet- en (beroeps)regelgeving.

6.2. Numbr bepaalt de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd en door welke Medewerker(s).

6.3. Numbr heeft het recht om Werkzaamheden te laten verrichten door een door de Numbr aan te wijzen derde.


Artikel. 7. (Beroeps)regelgeving

7.1. Opdrachtgever verleent volledige medewerking aan de verplichtingen die voor Numbr voortvloeien uit de toepasselijke (beroeps)regelgeving.

7.2. Numbr treft passende maatregelen om de van Opdrachtgever afkomstige persoonsgegevens en andere vertrouwelijke informatie te beschermen. Numbr zal Medewerkers en in te schakelen derden inlichten over het vertrouwelijke karakter van de informatie. Verwerking van persoonsgegevens door Numbr vindt plaats conform de toepasselijke (inter)nationale wet- en (beroeps)regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

7.3. Opdrachtgever is ermee bekend dat Numbr in sommige gevallen op basis van (inter)nationale wet- of (beroeps)regelgeving verplicht wordt tot openbaarmaking van vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever. Voor zover nodig, geeft Opdrachtgever hierbij haar toestemming en medewerking aan dergelijke openbaarmaking, waaronder (maar niet uitsluitend) in de gevallen dat Numbr in wet- en (beroeps)regelgeving omschreven en tijdens de uitvoering van zijn Werkzaamheden bekend geworden, verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties dient te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten. Tevens kan in bepaalde situaties een fraudemelding worden gedaan en is Numbr verplicht om een onderzoek te doen naar de (identiteit van) Opdrachtgever dan wel diens cliënt.

7.4. Numbr sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat bij Opdrachtgever ten gevolge van het voldoen door Numbr aan de voor hem geldende wet- en (beroeps)regelgeving.

7.5. Partijen zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.


Artikel 8. Intellectueel eigendom

8.1. Het uitvoeren van de Opdracht door Numbr houdt niet tevens in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij Numbr rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de Opdracht behoren toe aan Numbr.

8.2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Numbr rusten, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan Numbr gebruiksrechten heeft verworven, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) om: computerprogramma`s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, rapportages, templates, macro’s en andere geestesproducten.

8.3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de in het tweede lid genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Numbr aan derden ter hand te stellen. Dit geldt niet in het geval Opdrachtgever een deskundig oordeel wil verkrijgen over de uitvoering van de Werkzaamheden door Numbr. Opdrachtgever zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.


Artikel 9. Overmacht

9.1. Als partijen de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art. 6:75 BW dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen.

9.2. Als de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet hebben partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.

9.3. Indien Numbr bij het intreden van de overmachtssituatie al gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, is Numbr gerechtigd de verrichte Werkzaamheden afzonderlijk en tussentijds te facturen en dient de Opdrachtgever deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.


Artikel 10. Kosten

10.1. De door Numbr uitgevoerde Werkzaamheden worden op basis van een vaste prijs per maand in rekening gebracht aan de Opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Betaling is niet afhankelijk van het resultaat van de Werkzaamheden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Reistijd en verblijfskosten ten behoeve van de Werkzaamheden worden, indien overeengekomen, apart in rekening gebracht.

10.2. Numbr heeft het recht om de betaling van een voorschot te vragen aan Opdrachtgever. Het niet (tijdig) betalen van het voorschot kan een reden zijn voor Numbr om de Werkzaamheden (tijdelijk) op te schorten.

10.3. Als na de totstandkoming van de Overeenkomst prijzen wijzigen, heeft Numbr het recht om het overeengekomen tarief aan te passen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Opdrachtgever heeft het recht de Overeenkomst op gronde hiervan voortijdig te ontbinden, met inachtname van de in deze voorwaarden opgenomen opzegtermijn.

10.4. Indien dit wettelijk verplicht is dan wordt de omzetbelasting apart in rekening gebracht over alle door Opdrachtgever aan Numbr verschuldigde bedragen.


Artikel 11. Betaling

11.1. Betaling door Opdrachtgever van de aan Numbr verschuldigde bedragen dient, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting, opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Numbr.

11.2. Als Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Numbr gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.

11.3. Als Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door Numbr gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.

11.4. In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, de verschuldigde rente(n) en kosten.

11.5. Als de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Numbr daartoe aanleiding geeft, of als Opdrachtgever nalaat een voorschot dan wel een declaratie binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn te voldoen dan is Numbr gerechtigd om van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Numbr te bepalen vorm. Als Opdrachtgever nalaat om de verlangde zekerheid te stellen dan is Numbr gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Numbr uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.


Artikel 12. Termijnen

12.1. Als tussen Opdrachtgever en Numbr een termijn/datum is afgesproken waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd en Opdrachtgever verzuimt om: (a) een vooruitbetaling te voldoen – indien overeengekomen – of (b) de noodzakelijke Bescheiden tijdig, volledig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen, dan treden Opdrachtgever en Numbr in overleg over een nieuwe termijn/datum waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd.

12.2. Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn alleen te beschouwen als een fatale termijn als dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen Opdrachtgever en Numbr (schriftelijk) overeengekomen is.


Artikel 13. Geheimhouding en vertrouwelijke informatie

13.1. Tenzij (a) enige bepaling uit wet- of regelgeving Numbr tot bekendmaking verplicht, of (b) Numbr of een persoon verbonden aan of werkzaam voor Numbr optreedt in een civiel-, bestuurs-, tucht-, of strafrechtelijke procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn, zal Numbr en de door haar ingezette personen vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens niet openbaren of aan andere derden dan genoemd in het volgende lid verstrekken.

13.2. Opdrachtgever stemt ermee in dat in het kader van (a) de Opdracht, (b) het voldoen aan wettelijke verplichtingen, of (c) interne doeleinden, Numbr vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens verwerkt betreffende Opdrachtgever en/of personen (voorheen) werkzaam bij of voor of verbonden aan Opdrachtgever, de klanten van Opdrachtgever of derden. Daaronder wordt tevens begrepen, het delen van deze informatie en gegevens met personen betrokken bij de uitvoering van de Opdracht en de verzekeraars en juridisch of financieel adviseurs van Numbr.

13.3. Numbr zal passende maatregelen nemen om vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens te beschermen en de medewerkers van Numbr en de door Numbr in te schakelen personen inlichten over het vertrouwelijke karakter van de informatie en hen dienaangaande instrueren.

13.4. Tenzij sprake is van wet- of regelgeving die Opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of daartoe door Numbr voorafgaand schriftelijk toestemming is verleend, zal Opdrachtgever informatie met betrekking tot de Opdracht, de inhoud van rapporten of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Numbr, niet openbaren of aan derden verstrekken.

13.5. Numbr is gerechtigd tot het vermelden van de naam van Opdrachtgever en het in hoofdlijnen vermelden van de verrichte werkzaamheden of verleende diensten in het algemeen en aan potentiële opdrachtgevers in het bijzonder; zulks ter indicatie van de ervaring en prestaties van Numbr.


Artikel 14. Aansprakelijkheid en vrijwaring

14.1. Numbr is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die ontstaat doordat Opdrachtgever aan Numbr geen, onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt, of doordat deze niet tijdig zijn aangeleverd. Hieronder wordt mede begrepen de situatie dat Numbr niet in staat is de jaarstukken binnen de wettelijke termijn te deponeren bij de Kamer van Koophandel als gevolg van een handelen of nalaten (aan de zijde) van de Opdrachtgever.

14.2. Numbr is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen: gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en andere gevolgschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Numbr.

14.3. Indien Numbr aansprakelijk is jegens Opdrachtgever voor schade voortvloeiend uit een toerekenbare tekortkoming van Numbr, dan is deze beperkt tot maximaal éénmaal het door Opdrachtgever betaalde (jaar)tarief over het jaar waarin de schade is ontstaan.

14.4. Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als één (1) toerekenbare tekortkoming.  

14.5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Numbr of haar leidinggevend management.

14.6. Numbr is niet aansprakelijk voor indirecte schade, schade als gevolg van aanspraken van opdrachtgevers van Opdrachtgever, verminking/beschadiging of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door Opdrachtgever aan Numbr voorgeschreven materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van de door Opdrachtgever ingeschakelde of voorgeschreven toeleveranciers, gevolgschade, ongeacht de aard van de handelingen en ongeacht of Numbr in kennis is gesteld van de kans op het ontstaan van die schade.

14.7. Numbr is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook gelden door Opdrachtgever die verband houdt met het (niet) functioneren van apparatuur, infrastructuur of internetverbinding van Opdrachtgever of van derden alsmede van Numbr.

14.8. Opdrachtgever is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen. Numbr heeft het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de uitgevoerde Werkzaamheden.

14.9. Opdrachtgever vrijwaart Numbr voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Numbr geen, onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt.

14.10. Opdrachtgever vrijwaart Numbr voor aanspraken van derden (Medewerkers van Numbr en door Numbr ingeschakelde derden daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de Opdracht schade lijden, welke schade het gevolg is van het handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.

14.11. Het bepaalde in de leden 1 t/m 9 van dit artikel heeft zowel betrekking op de contractuele als de buitencontractuele aansprakelijkheid van Numbr jegens Opdrachtgever.


Artikel 15. Opzegging

15.1. Opdrachtgever en Numbr kunnen (tussentijds) de Overeenkomst opzeggen met inachtneming van de contractduur en een opzegtermijn van één maand. Opzegging geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij. Als de Overeenkomst eindigt voordat de Opdracht is voltooid, is Opdrachtgever de kosten verschuldigd overeenkomstig de door Numbr opgegeven uren voor Werkzaamheden die ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht.

15.2. Als Opdrachtgever overgaat tot (tussentijdse) opzegging dan heeft Numbr recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, op vergoeding van additionele kosten die Numbr reeds heeft gemaakt, en op vergoeding van kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden.

15.3. Als Numbr overgaat tot (tussentijdse) opzegging dan heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Numbr bij de overdracht van Werkzaamheden aan derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtgever waardoor Numbr zich genoodzaakt ziet om tot opzegging over te gaan. Voorwaarde voor het recht op medewerking als in dit lid bepaald, is dat Opdrachtgever alle onderliggende openstaande voorschotten dan wel alle declaraties heeft voldaan.

15.4. Tenzij expliciet anders is overeengekomen, is Numbr gerechtigd de Opdracht zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst door een schriftelijke verklaring met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de Opdrachtgever de Opdracht of zijn verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden niet nakomt dan wel indien Numbr uit omstandigheden mag afleiden dat Opdrachtgever niet meer aan zijn betaalverplichtingen kan voldoen.


Artikel 16. Opschortinsgrecht

16.1. Numbr is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van Bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.

16.2. Het eerste lid is niet van toepassing op Bescheiden van Opdrachtgever die (nog) geen bewerking door Numbr hebben ondergaan.


Artikel 17. Vervaltermijn

17.1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Numbr in verband met het verrichten van Werkzaamheden door Numbr, in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Deze termijn betreft niet de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de daartoe aangewezen instantie(s) voor de klachtbehandeling en/of de Raad voor Geschillen.


Artikel 18. Elektronische communicatie

18.1. Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Numbr door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren en/of gebruik maken van elektronische opslag (zoals cloud-toepassingen). Behoudens voor zover schriftelijk anders is overeengekomen, mogen partijen ervan uitgaan dat verzending van correct geadresseerde faxberichten, e-mails (met inbegrip van e-mails die via internet worden verstuurd) en voicemailberichten ongeacht of deze vertrouwelijke informatie of stukken bevatten die op de Opdracht betrekking hebben, over en weer worden aanvaard. Hetzelfde geldt voor andere door de andere partij gebruikte of aanvaarde communicatiemiddelen.

18.2. Opdrachtgever en Numbr zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, netwerken, applicaties, elektronische opslag, of overige systemen waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, omissies, vervorming, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Het voorgaande geldt eveneens voor het gebruik dat Numbr daarvan maakt in haar contacten met derden.

18.3. In aanvulling op het vorige lid aanvaardt Numbr geen aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan door of in verband met het elektronisch verzenden van (elektronische) jaarstukken en het digitaal deponeren daarvan bij de Kamer van Koophandel.

18.4. Zowel Opdrachtgever als Numbr zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

18.5. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

18.6. Het bepaalde in artikel 11 is van dienovereenkomstige toepassing.


Artikel 19. Overige bepalingen

19.1. Als Numbr op locatie van Opdrachtgever Werkzaamheden verricht, garandeert Opdrachtgever een geschikte werkplek, die voldoet aan de wettelijk gestelde ARBO-normen en aan andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Numbr in dat geval wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van Numbr noodzakelijk of nuttig zijn om de Overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures. Numbr zal viruscontrole procedures toepassen wanneer Numbr van de faciliteiten van Opdrachtgever gebruik maakt.

19.2. Opdrachtgever zal geen bij de uitvoering van de Werkzaamheden betrokken Medewerkers aannemen of benaderen om bij Opdrachtgever, al dan niet tijdelijk, direct of indirect in dienst te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van Opdrachtgever, al dan niet in loondienst, werkzaamheden te verrichten gedurende de looptijd van de Overeenkomst of enige verlenging daarvan en gedurende de 12 maanden daarna.

19.3. Bepalingen in de Opdracht die uitdrukkelijk of naar hun aard ook na afloop of beëindiging van de Opdracht van kracht dienen te blijven, blijven na afloop of beëindiging van kracht, waaronder mede begrepen de artikelen 6, 8, 9, 11, 16 lid 2 en 17.


Artikel 20. Toepasselijk recht en forumkeuze

20.1. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

20.2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Numbr gevestigd is.

20.3. Het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van Opdrachtgever om een geschil voor te leggen bij de Raad voor Geschillen en/of een klacht in te dienen bij de Numbr zelf of de Klachtencommissie (klachtrecht).


Artikel 21. Reparatieclausule nietigheden

21.1. Als enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende Opdracht/Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst.

21.2. Als op enige bepaling in de Opdracht of op een gedeelte van de Opdracht rechtens geen beroep kan worden gedaan, blijft het overige gedeelte van de Opdracht onverminderd van kracht, met dien verstande dat de bepaling op het gedeelte waarop geen beroep kan worden gedaan, geacht moet worden zodanig te zijn aangepast dat een beroep daarop wel mogelijk is, waarbij de intentie van partijen met betrekking tot de oorspronkelijke bepaling c.q. het oorspronkelijke gedeelte zoveel mogelijk in stand blijft.

Vragen over onze voorwaarden?

We staan voor je klaar.

Afspraak gepland!

Je afspraak is succesvol ingepland. Je ontvangt een e-mail ter bevestiging.